മകര മാസത്തിലെ അമാവാസി ഈ നാളുകാർക്ക് രാജയോഗം

മകര മാസത്തിലെ അമാവാസി എത്തുമ്പോൾ ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് രാജയോഗം വന്നു ചേരാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ ആണ് വളരെ അനുകൂലം ആയ ദിനങ്ങൾ തന്നെ ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ടു ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരാൻ പോവുന്നത് , മനക്ലേശങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി വർദ്ധിക്കുന്നതിനിടയാകും. സ്വജനകലഹമോ ബന്ധുവിരോധമോ ഉണ്ടാകാം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടാനിടയുണ്ട്. സ്തീകൾക്ക് അതീവ ക്ലേശസാദ്ധ്യത കാണുന്നു. ദോഷനിവാരണത്തിനായി, അഭീഷ്ടസിദ്ധിയും സർവ്വാകർഷണവും നൽകുന്ന മോഹന ഗൗരീയന്ത്രം വിധിപ്രകാരമുള്ള പൂജകൾ നടത്തി ധരിക്കുക.തൊഴിൽരംഗത്ത് അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ പലതും അനുഭവപ്പെടും.

ധനപരമായി പലവിധ നേട്ടങ്ങൾ കൈവശം വന്നുചേരും. ഗൃഹവാഹനാദി സമ്പത്തുകൾ നേടിയെടുക്കും. വിദേശയാത്ര നടത്തുകയും അതിൽ നിന്നും ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. സ്ത്രീകൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാദ്ധ്യമാകുന്നതാണ്.രാജമാതംഗിയന്ത്രം ധരിക്കുന്നത് പൊതുവേ വളരെ ഗുണകരമാകുന്നു.ലാഭ നഷ്ടങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും ഓരോ കാര്യത്തെപ്പറ്റിയും ചോതി നക്ഷത്രക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കുക. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടതും ആയി തീരും , ജീവിതത്തിൽ പല വെല്ലുവിളികളെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും , ആരോഗ്യപരം ആയ കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യും , എന്നാൽ ഏതെല്ലാം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ആണ് ഇങ്ങനെ രാജയോഗം വന്നു ചേരാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും ,

Ranjith

Creative Writer, Journalist, Specialised in film and social media trends

View all posts by Ranjith →