മാർച്ച് മാസം നിങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും രാജയോഗം

പുതിയൊരു മാസത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മാർച്ച് മാസം നിങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും രാജയോഗം വന്നു ചേരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ ആണ് , . 2023ലെ മൂന്നാം മാസമായ മാര്‍ച്ച് വന്നെത്തി. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങള്‍ ഈ മാസം അവയുടെ രാശി മാറും. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഈ രാശിമാറ്റം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രതിഫലിക്കും. മാര്‍ച്ചില്‍ ശനിയുടെ ഉദയത്തോടൊപ്പം ചൊവ്വ, ബുധന്‍, ശുക്രന്‍, സൂര്യന്‍ എന്നീ നാല് ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാശിയിലും മാറ്റമുണ്ടാകും.ഈ 11 നാളുകാർ ജീവിതത്തിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ തന്നെ ആണ് വന്നു ചേരുന്നത് , ജ്യോതിഷപരമായി മാര്‍ച്ച് മാസം വളരെ സവിശേഷമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഹിന്ദു പുതുവര്‍ഷവും മാര്‍ച്ചില്‍ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നു. മാര്‍ച്ച് മാസത്തില്‍ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം മൂലം മേടം ഉള്‍പ്പെടെ രാശിക്കാര്‍ സാമ്പത്തികമായും കുടുംബപരമായും തൊഴില്‍പരമായും പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ജ്യോതിഷ കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ പ്രകാരം മാര്‍ച്ചിലെ ഗ്രഹമാറ്റം നല്ല രീതിയിൽ വളർച്ച ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും , ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ ജീവിത്തലും കുടുംബത്തിലും വലിയ ഉയർച്ചകൾ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ,അതി സമ്പന്ന യോഗം തന്നെ ആണ് ഇവർക്ക് വന്നു ചേരുന്നത് , ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മാറ്റുന്നതിലൂടെ സാക്ക്യം രൂപപ്പെടുകയും സഖ്യത്തിൽ നിന്നും രാജയോഗം കൈ വന്നു ചേരുകയും ചെയ്യും. ഇത് മൂലം ചില രാശിക്കാർക്ക് ശുഭഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ ചില രാശിക്കാർക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ ആയിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ആ രാജയോഗം വന്നു ചേരുന്ന 11 നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാം ആണ് എന്നത് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

Ranjith

Creative Writer, Journalist, Specialised in film and social media trends

View all posts by Ranjith →