സഹായത്തിനായി യാചിച്ച് കൊമ്പൻ ആന.. നെറ്റിയിൽ ഗുരുതരമായ മുറിവായി ആന

ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലോ, മുറിവുകൾ സംഭവിച്ചാലോ നമ്മളെ സഹായിക്കാനായി നിരവധി ആളുകൾ ഉണ്ടാകും, സുസ്രൂക്ഷ നൽകാനായി ആശുപത്രികൾ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ മൃഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ്. … Read more

ഇത്രയും ധൈര്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടാവില്ല..(വീഡിയോ)

ആനയുടെ തുമ്പിക്കയ്യിൽ ഇരിക്കുക എന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആനയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ തന്നെ ഭയക്കുന്ന നിരവധി ആളുകൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ … Read more