കൂറ്റൻ കാട്ടുപോത്തിനെ ആന ചവിട്ടികൂട്ടിയപ്പോൾ..

ആനകൾക്ക് ഭീഷണിയായി വന്നാൽ ഏത് ജീവിയായാലും വെറുതെ വിടാറില്ല. ഇവിടെ കാടിനുള്ളിൽ ആനകൾക്കും അവയുടെ കുഞ്ഞിങ്ങൾക്കും ഭീഷണിയായി മാറിയ കാട്ടുപോത്തിനെ ആന നല്ത്തിട്ട ചവിട്ട് കൂടി.

വെള്ളം കിട്ടാതെ ദിവസങ്ങളോളം അലഞ്ഞുനടന്നു ആനയ്ക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ..!

വെള്ളം കിട്ടാതെ കഠിനമായ ചൂടിൽ ജീവിക്കുക എന്നത് വളരെ ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇവിടെ ഈ ആനകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ ദിനങ്ങളായിരുന്നു ഇത്. തുള്ളിൽ വെള്ളം … Read more

മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്നും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആന കൂട്ടം

മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല ഭൂമിയിലെ മറ്റു ജീവികൾക്കും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനേക്കാൾ വലുതായി മറ്റൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ ആനകൾ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാമായി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ.. മറ്റു ജീവികൾ അക്രമിക്കാതിരിക്കാൻ … Read more

സർക്കസുകാർ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന ആനയെ രക്ഷിച്ചപ്പോൾ..!

നമ്മൾ മനുഷ്യർ പോലെ അറിയാതെ എവിടെ എങ്കിലും ഒറ്റപെട്ടുപോയാൽ വളരെ അധികം മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുവകളാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായാണ് ഇതെല്ലം ബാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് … Read more

വെള്ളം കിട്ടാനായി ആന വാഷ്‌ബേസിന് തുറന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ..!

നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങൾക്കും ദാഹാവും വിശപ്പും ഉണ്ട് എന്നകാര്യം പലരും ഓർക്കാറില്ല. ഇവിടെ ഇതാ ഒരു ആന ദാഹിച്ചപ്പോൾ ചെയ്താ സംഭവങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ … Read more