കൂറ്റൻ കാട്ടുപോത്തിനെ ആന ചവിട്ടികൂട്ടിയപ്പോൾ..

ആനകൾക്ക് ഭീഷണിയായി വന്നാൽ ഏത് ജീവിയായാലും വെറുതെ വിടാറില്ല. ഇവിടെ കാടിനുള്ളിൽ ആനകൾക്കും അവയുടെ കുഞ്ഞിങ്ങൾക്കും ഭീഷണിയായി മാറിയ കാട്ടുപോത്തിനെ ആന നല്ത്തിട്ട ചവിട്ട് കൂടി.

Leave a Comment