ഒരമ്മയോട് ഒരിക്കലും ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻപാടില്ലായിരുന്ന

പൊതു സ്ഥലത്തെങ്കിലും അല്പം മാന്യത കാണിക്കാൻ പെൺകുട്ടികൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്

Leave a Comment