സർക്കസുകാർ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന ആനയെ രക്ഷിച്ചപ്പോൾ..!

നമ്മൾ മനുഷ്യർ പോലെ അറിയാതെ എവിടെ എങ്കിലും ഒറ്റപെട്ടുപോയാൽ വളരെ അധികം മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുവകളാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായാണ് ഇതെല്ലം ബാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആനകളുടെ കാരുമായതിലും. വളരെ മോശം സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ആനയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പുതിയ വെളിച്ചമായി എത്തിയ സ്ത്രീയെ കണ്ടോ..!

Leave a Comment