ട്രാപ്പിൽ അകപ്പെട്ട കുട്ടിയാന.. രക്ഷിക്കാനായി എത്തിയവരെ കണ്ടോ..!

ഓരോ വർഷവും നിരവധി ആനകളാണ് അപകടത്തിൽപെട്ട് മരണപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ മനുഷ്യർ നിർമിച്ച കുഴികളിൽ അറിയാതെ വീണുപോകുന്ന കുഞ്ഞാനകൾ മുതൽ അസുഖം ബാധിച്ച് മരണപ്പെടുന്ന ആനകൾ വരെ ഉണ്ട്.

ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് കണ്ടോ..! നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ സംഭവം. ആന അപ്രതീക്ഷിതമായി കുഴിയിൽ വീണു. ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. രക്ഷകരായി എത്തിയവരെ കണ്ടോ..!

Leave a Comment