കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുത്തപ്പോൾ ‘അമ്മ ആനയുടെ സന്തോഷം കണ്ടോ..!

കുഞ്ഞന് ജനിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷം കണ്ടോ,,!

Leave a Comment