അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിന് മുൻപിൽ ദൈവം വരെ തോറ്റുപോയി

മകനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഇതുപോലെ ഉള്ള ‘അമ്മ വേറെ ഉണ്ടാവില്ല

Leave a Comment