പുതിയ തട്ടിപ് കണ്ടോ ഗ്യാസ് വരെ മോഷണം ചെയ്തു തുടങ്ങി

നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് ആണ് സാധനങ്ങൾ പാകം ചെയ്യാറുള്ളത് , എന്നാൽ വളരെ നല്ല ഒരു സഹായം തന്നെ ആണ് ഗ്യാസ് വീട്ടുകളിൽ ഉള്ളത് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആണ് ഇത് , എന്നാൽ ഇത് ആധുനിക കാലത്തിൽ വന്ന ഒരു പുതിയ സംവിധാനം ആണ് , പണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാരും വിറക്ക് ആയിരുന്നു കത്തിച്ചിരുന്നത് , എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഗ്യാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് , എന്നാൽവളരെ അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ് ഇത് ഗ്യാസ് വളരെ പെട്ടത് സ്ഫോടനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാൽ വളരെ സുരക്ഷിതം ആയി ഉപയോഗിക്കണം ഇല്ലെന്ക്കിൽ അപകടം തന്നെ ആണ് ,

 

എന്നാൽ ഈ ഗ്യാസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ഏതാനം എങ്കിൽ വളരെ നല്ല ഒരു തുക തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഇങ്ങനെ തരുന്ന ഗ്യാസ് കുറ്റി കളിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം കൃത്യം ആയ തൂക്കം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അതിൽ നിന്നും തട്ടിപ് നടത്തിയിട്ടും ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ അങ്ങിനെ തട്ടിപ് നടത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് , ഇങ്ങനെ നിരവധി സഥലങ്ങളിൽ ആണ് ഇതുപോലെ തട്ടിപ് നടന്നിട്ടുള്ളത് , പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഗ്യാസ് തൂക്കിനോക്കാറില്ല എന്നത് താനെ ആണ് അതിനു പ്രധാന കാരണം , എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഉള്ള സാഹചര്യം അത് കൊണ്ട് വരുന്ന ആളുകൾ മുതൽ എടുക്കുകയാണ് , കുടുതകൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Ranjith

Creative Writer, Journalist, Specialised in film and social media trends

View all posts by Ranjith →